Konomi Suzuki at Anisong World Matsuri at Anime Expo 2017 (Gallery)

NekoPOP-AWMAX17-Konomi-Suzuki-2017-07-01-1961

Konomi Suzuki (Re: Zero, No Game, No Life) performing at Anisong World Matsuri at Anime Expo 2017
2017.07.01
Los Angeles – Microsoft Theater
Set List:
Zankoku na Tenshi no These (with angela)
This game
Blow out
Redo

NekoPOP-AWMAX17-Konomi-Suzuki-2017-07-01-1922

NekoPOP-AWMAX17-Konomi-Suzuki-2017-07-01-1940

NekoPOP-AWMAX17-Konomi-Suzuki-2017-07-01-2015

NekoPOP-AWMAX17-Konomi-Suzuki-2017-07-01-2062

NekoPOP-AWMAX17-Konomi-Suzuki-2017-07-01-2557

NekoPOP-AWMAX17-angela-Konomi-Suzuki-2017-07-01-

Anisong World Matsuri Website: http://anisongworldmatsuri.com
Anisong World Matsuri Facebook: https://www.facebook.com/AnisongWorldMatsuri
Anisong World Matsuri Twitter: https://twitter.com/AnisongWorld
Anisong World Matsuri YouTube: https://www.youtube.com/anisongworldmatsuri

BUY AT CDJAPAN!

lead / Konomi Suzuki
Konomi Suzuki